Categories
Kiến thức đầu tư

Tìm hiểu về quỹ đầu tư

Hiện nay, trên toàn cầu có vô cùng nhiều loại hình quỹ đầu tư căn cứ theo những tiêu chí phân loại không giống nhau.

1. Căn cứ vào nguồn vốn huy động

 • Quỹ đầu tư tập thể (Quỹ công chúng)
  Là quỹ huy động nguồn vốn bằng cách phát hành rộng rãi ra công chúng. Người đầu tư thực sự có thể là cá nhân hay pháp nhân tuy nhiên đa số là những người đầu tư riêng lẻ. Quỹ công chúng phân phối cho những người đầu tư nhỏ phương tiện đầu tư cam kết đa dạng hóa đầu tư, giảm bớt nguy cơ , khoản chi đầu tư thấp với đạt kết quả tốt cao do tính chuyên nghiệp của đầu tư đưa lại.
 • Quỹ đầu tư cá nhân (Quỹ thành viên)
  Quỹ này huy động nguồn vốn bằng phương thức phát hành riêng lẻ cho một group nhỏ những người đầu tư, thực sự có thể được chọn lựa trước, là những cá nhân hay những định chế tài chính hoặc những tập đoàn kinh tế lớn, do vậy tính thanh khoản của quỹ này sẽ thấp hơn quỹ công chúng. Những người đầu tư vào những quỹ tư nhân thường hay với lượng vốn lớn, , đổi lại họ thực sự có thể tham gia vào tại việc làm chủ đầu tư của quỹ.

2. Căn cứ vào cấu trúc vận động vốn

Quỹ đóng là gì?

Đây chính là hình thức quỹ phát hành chứng chỉ quỹ một lần độc nhất khi tiến hành huy động nguồn vốn cho quỹ , quỹ không thực hiện việc mua lại cổ phiếu/chứng chỉ đầu tư khi người đầu tư có nhu cầu bán lại. Nhằm tạo tính thanh khoản cho loại quỹ này, sau khi chất dứt việc huy động nguồn vốn (hay đóng quỹ), những chứng chỉ quỹ sẽ được niêm yết trên thương trường chứng khoán.

Những người đầu tư thực sự có thể mua hoặc bán để thu hồi vốn đầu tư của mình thông qua thương trường thứ cấp.Chứng chỉ quỹ thực sự có thể được cấp dịch thấp hoặc cao hơn đáng giá tài sản ròng của Quỹ (NAV).
Đặc tính của Quỹ đóng

Đặc tính

Giao dịch mua/bán chứng chỉ quỹ
 • Quỹ đóng chỉ huy động nguồn vốn từ NĐT tại một giai đoạn phát hành, hoặc thực sự có thể tăng vốn theo lúc không giống nhau.
 • CTQLQ chỉ giao dịch trực tiếp với NĐT tại thời gian huy động nguồn vốn, , khi Quỹ giải thể do hết thời hạn công việc.
 • Quỹ đóng được niêm yết , giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán.
 • NĐT dùng những dịch vụ giao dịch ccq như một chứng khoán niêm yết thông qua sàn giao dịch.
Giá giao dịch
 • Giá giao dịch mua/bán ccq  thường nhật dựa trên giá thương trường, phụ thuộc vào lượng cung/cầu thương trường.
 • Giá giao dịch này thực sự có thể lớn hoặc nhỏ hơn đáng giá NAV của Quỹ;
 • Đáng giá NAV của quỹ phản ánh đạt kết quả tốt đầu tư tuy nhiên chỉ đưa tính tham khảo.
 • NĐT trả phí giao dịch chứng khoán cho doanh nghiệp chứng khoán.
Cung cấp
 • Việc cung cấp CCQ chỉ thực hiện tại thời gian huy động lần đầu, hoặc khi tăng vốn điều lệ Quỹ thông qua doanh nghiệp chứng khoán hoặc CTQLQ.

Quỹ mở là gì?

Quỹ mở là quỹ được sáng lập với thời gian vô hạn. Sau đợt phát hành lần đầu ra công chúng, giao dịch mua/bán của người đầu tư được làm định kỳ căn cứ vào đáng giá tài sản ròng (NAV). Giao dịch này được làm trực tiếp với doanh nghiệp Quản Lý Quỹ hoặc trong những Đại lý chỉ định.

Khác với quỹ đóng, tổng vốn của quỹ mở biến động theo từng đợt giao dịch do thuộc tính đặc thù của nó – là người đầu tư được quyền bán lại chứng chỉ quỹ đầu tư cho quỹ, , quỹ phải mua lại những chứng chỉ theo đáng giá ròng vào lúc giao dịch. Đối với hình thức quỹ này, những giao dịch mua bán chứng chỉ quỹ được làm trực tiếp với doanh nghiệp quản lý quỹ , những chứng chỉ quỹ không nên niêm yết trên thương trường chứng khoán.

Đặc tính của Quỹ mở

Đặc tính

Giao dịch mua/ chuyển đổi/ bán chứng chỉ quỹ
 • Quỹ mở được huy động nguồn vốn liên tục tại quá trình công việc. NĐT thực sự có thể thực hiện việc mua/bán vào lúc định kỳ với CTQLQ.
 • NĐT thực sự có thể thực hiện việc chuyển đổi giữa những quỹ không giống nhau cùng doanh nghiệp quản lý quỹ.
 • Quỹ mở không niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán.
 • CTQLQ phải cân bằng giữa phần trăm tiền mặt thích hợp , cam kết tính thanh khoản khi NĐT mong muốn rút vốn.
 • Quy trình quản lý quỹ phức tạp hơn vì luồng tiền được ra/vào thường hay xuyên – lúc NĐT nộp tiền/rút vốn có năng lực tác động tới thành quả đầu tư của Quỹ;
Giá giao dịch
 • Giao dịch mua/bán ccq căn cứ vào đáng giá NAV của quỹ trong lúc giao dịch.
 • Không có chiết khấu giữa giá giao dịch , đáng giá NAV.
 • NĐT phải trả phí phát hành/phí mua lại/phí chuyển đổi cho CTQLQ khi thực hiện giao dịch.
Cung cấp
 • CCQ được cung cấp liên tục trong những Đại lý Cung cấp (Cty Chứng khoán, tổ chức tài chính, CTQLQ).

3. Căn cứ vào cơ cấu công ty , công việc của quỹ

 • Quỹ đầu tư dạng doanh nghiệp

Tại mô hình này, quỹ đầu tư là một pháp nhân, tức là một doanh nghiệp được khởi tạo theo quy định của pháp luật từng nước. Cơ quan điều hành cao nhất của quỹ là hội đồng quản trị do những cổ đông (người đầu tư) bầu ra, có vai trò chính là quản lý tất cả công việc của quỹ, chọn lựa doanh nghiệp quản lý quỹ , giám sát công việc đầu tư của doanh nghiệp quản lý quỹ , có quyền thay đổi doanh nghiệp quản lý quỹ. Tại mô hình này, doanh nghiệp quản lý quỹ công việc như một nhà tư vấn đầu tư, gánh chịu hậu quả tiến hành đo đạt đầu tư, quản lý danh mục đầu tư , thực hiện những hoạt động quản trị giao thương khác. Mô hình này chưa xảy ra ở nước ta bởi theo quy định của UBCKNN, quỹ đầu tư không có nhân cách pháp nhân.

 • Quỹ đầu tư dạng hợp đồng

Đây chính là mô hình quỹ tín thác đầu tư. Khác với mô hình quỹ đầu tư dạng doanh nghiệp, mô hình này quỹ đầu tư chẳng hề là pháp nhân. Doanh nghiệp quản lý quỹ đứng ra sáng lập quỹ, tiến hành việc huy động nguồn vốn, thực hiện việc đầu tư theo các mục đích đã được đưa ra tại điều lệ quỹ. Bên cạnh đấy, tổ chức tài chính giám sát có nhiệm vụ bảo quản vốn , những tài sản của quỹ, quan hệ giữa doanh nghiệp quản lý quỹ , tổ chức tài chính giám sát được thể hiện bằng hợp đồng giám sát trong số đó quy định quyền lợi , nghĩa vụ của hai bên tại việc thực hiện , giám sát việc đầu tư để bảo vệ quyền lợi của những người đầu tư. Người đầu tư là các người góp vốn vào quỹ (tuy nhiên chẳng hề là cổ đông như mô hình quỹ đầu tư dạng doanh nghiệp) , ủy thác việc đầu tư cho doanh nghiệp quản lý quỹ để đảm bảo năng lực sinh lợi cao nhất từ khoản vốn giúp sức của họ.


Nguồn: vfm.com.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *